به منظور ارائه خدمات دقیق و تخصصی، باربری و اتوبار یاسا تهران را به چهار قسمت شمالی، شرقی، غربی و مرکزی تقسیم کرده و با مستقر ساختن نیروهای اجرایی خود در این حوزه ها، کار را پیش می برد. هر منطقه ای که در شمال تهران قرار داشته باشد، مشمول خدمات ویژه باربری شمال تهران خواهد شد. بعضی از مناطق را برای مثال در فهرست کوتاه زیر ارائه کرده ایم: