آدرس باربری یاسا:

شهران – بلوار کوهسار

بن بست گل

پلاک 6